Category Archives: Write

ክትሕባእ ኣይትኽእልን ኢኻ

#ኣንብብby ዮናታን ብርሃነ C.S.I cyber ዝብል ኣርእስቲ ዝነበራ ተኸታታሊት ፊልም እያ። ብዛዕባ ኣብ ቴክኖሎጅያ ዘሎ ምትላላት እተዘንቱ ናይ ገበን ተኸታታሊት ምርኢት ቴለቭዥን እያ። ኣብ ሓንቲ ክፋል ናይታ ፊልም ሓደ ገበን ተፈጺሙ ነይሩ። ብኸመይ ፈቲሖሞ ክዝክሮ ዘይክእል’ኳ እንተ ኮንኩ፡ ነቲ ፍጻመ ግን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዘስተንትኖ ዘለኹ እዩ። ሎሚ ነታ መልሲ ስለ ዝረኸብክዋ’የ ናባኹም ከብላ ወሲነ። […]

ሰላም